Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán (t.j. zákazník = osoba staršia ako 18 rokov a predávajúci = Bc. Zuzana Kočalková Juríková, IČO: 55015077) pri predaji a nákupe služby, alebo digitálneho produktu, ktorý si zákazník zakúpil (konzultácia, príp. digitálny/online produkt určený na vzdelávacie účely v podobe webminára/kurzu) prostredníctvom stránky www.zivaharmony.sk.

Nájdete tu teda informácie, ktoré sú potrebné vedieť ešte pred tým, ako objednávku spravíte a produkt kúpite. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky ohľadom obchodných podmienok, prosím, kontaktujte ma ešte pred objednaním daného produktu na zuzana@zivaharmony.sk. Tým, že si daný produkt objednáte nám dávate najavo, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a súhlasíte s nimi.

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané:

Bc. Zuzana Kočalková Juríková, Živa Harmony, IČO: 55015077, so sídlom: Kemepelnova 11, 84104, Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri, číslo: 110-320532

Kedykoľvek ma môžete kontaktovať na adresu: zuzana@zivaharmony.sk, alebo písomne na adresu môjho sídla.

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese zivaharmony.sk (ďalej je "internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o službe a produktoch

1. V súčasnosti je v ponuke v internetovom obchode na stránke zivaharmony.sk možnosť zakúpenia služby - konzultácia cyklu s STM a tématických webminárov

Konzultácia

1. Služba ponúka konzultáciu záznamu cyklu so symptotermálnou metódou prostredníctvom online komunikácie - e-mailom, pokiaľ nebolo pri dohode mňa ako predávajúceho a vás ako kupujúceho dohodnuté inak.

2. Ako predávajúca Vám v stanovenom časovom horizonte po zaplatení objednávky odošlem odpoveď na Vaše otázky a komplet vyhodnotenú záznamovú tabuľku. Časový horizont na vykonanie tejto služby je do 48 hodín počas pracovných dní od obdržania platby - to znamená po uzatvorení kúpnej zmluvy - podmienky uzavretia zmluvy sú opísané nižšie.

3. V prípade, že si službu objednáte počas víkendu, poskytnem Vám odpoveď behom prvých 48 hodín nasledujúceho týždňa po víkende.

4. Email Vám zašlem prostredníctvom emailu. Ponúkam možnosť sa dopýtať na drobné nejasnosti v nasledujúcom emaily, na ktorý Vám do 24 hodín odpoviem.

Webináre

1. Vašou objednávkou webináru sa medzi nami uzavrie zmluva a aby sa naplnila v plnej miere, je potrebné aby ste za webinár zaplatili.

2. Po zaplatení (v prípade platby kartou to je v zásade takmer ihneď) získate prostredníctvom emailu unikátny link, prostredníctvom ktorého si viete webinár vzhliadnuť. Tento link Vám bude k dispozícii a máte tak prístup k webinárom neobmedzene.

3. Online webináre sú určené len pre Vašu osobnú potrebu, obsah nijak nesťahujte, neupravujte, nešírte a neupravujte zdrojové súbory. Pokiaľ by ste webináre použili inak, ako pre osobnú potrebu, došlo by k porušeniu autorských práv.

4. Technické vybavenie pre vzhliadnutie webinárov je základné a také, ktoré sa bežne využíva ku vzhliadnutiu podobného digitálneho obsahu vo forme videí - stabilný prístup k internetu pre sledovanie online , najnovšia forma prehliadača, operačný systém, a zariadenie, na ktorom je možné webinár vzhliadnuť.

Pokiaľ Vaše technické vybavenie neodpovedá týmto požiadavkám pre vzhliadnutie digitálneho obsahu, môže to ovplyvniť aj posúdenie pri prípadnej reklamácii prípadnej vady.

Programy

1. Vašou objednávkou programu sa medzi nami uzavrie zmluva a aby sa naplnila v plnej miere, je potrebné aby ste za program zaplatili.

2. Po zaplatení (v prípade platby kartou to je v zásade takmer ihneď) získate prostredníctvom emailu unikátny link, cez ktorý si môžete vytvoriť vlastný účet na platforme, kde program prebieha (Thinkific). Po vytvorení účtu máte prístup k programu, ktorého súčasťou je aj priestor komunity.

3. Prístup do programu cez svoje prihlasovacie údaje máte počas 2 nasledujúcich rokov, odo dňa vytvorenia objednávky, neobmedzený.

4. Online programy sú určené len pre Vašu osobnú potrebu, obsah nijak nesťahujte (pokiaľ vyslovene nie je stanovené inak), neupravujte, nešírte a neupravujte zdrojové súbory. Pokiaľ by ste programy a ich obsah použili inak, ako pre osobnú potrebu, došlo by k porušeniu autorských práv.

5. Technické vybavenie pre vzhliadnutie programu a jeho obsahu je základné a také, ktoré sa bežne využíva ku vzhliadnutiu podobného digitálneho obsahu vo forme videí - stabilný prístup k internetu pre sledovanie online , najnovšia forma prehliadača, operačný systém, a zariadenie, na ktorom je možné program vzhliadnuť aj s jeho obsahom.

Pokiaľ Vaše technické vybavenie neodpovedá týmto požiadavkám pre vzhliadnutie digitálneho obsahu, môže to ovplyvniť aj posúdenie pri prípadnej reklamácii prípadnej vady.

6. Program má predom stanovený obsah, ktorý je zverejnený na stránke programu.

7. Za vstup do programu sa platí jednorázovo.

Členská sekcia

Pri objednaní niektorých služieb získavate aj prístup do iných členských sekcií zdarma.

  1. Prístup do členskej sekcie dostanete vždy spôsobom, aký je opísaný pri využití danej služby

  2. Prístup do členskej sekcie je iba pre vás - tretím osobám nepovolujem možnosť využiť prihlásenie do sekcie.

  3. Pokiaľ zistím, že tieto podmienky nedodržujete, prípadne ak porušujete iné podmienky, na ktorých sme sa dohodli, mám právo vám prístup do danej sekcie zrušiť. Môžete tak prísť o prístup k zakúpenému obsahu/k členskej sekcii, ktorá bola k produktu pridaná ako grátis.

  4. Obsah sprístupnený v členskej sekcii je pre Vaše osobné využitie. Obsah nesťahujte, nekopírujte, nešírte tretím osobám. Je zakázané obsah ďalej šíriť poskytutím prístupového linku. Také jednanie je porušením autorských práv a bude právne riešené.

III. Informácie o cenách

1. Cena služby/produktu-webmináru je fixná a je vždy uvedená vedľa produktu/názvu služby na pre produkt určenej stránke.

Zníženie z fixnej ceny

1. Pokiaľ by sa konala akcia na zníženie ceny za pomoci akciového kódu, zákazník, ktorý tento kód obdržal má právo na zníženie z ceny o hodnotu daného akciového kódu.

2. Kód sa uplatňuje pred dokončením objednávky vložením do poľa, ktoré je na to určené. Táto možnosť sa zobrazuje v objednávkovom formulári zpravidla pod fakturačnýmí údajmi.

IV. Objednávka služby v internetovom obchode

1. Objednávku zákazník realizuje prostredníctvom internetového obchodu. Pri objednávaní služby bude zákazník presmerovaný na stránku s objednávkovým formulárom, kde vyplní svoje fakturačné údaje a prípadne ďalšie podrobnosti. Pre viac informácii o tom, prečo spracovávame tieto osobné informácie sú uvedené v - Zásady spracovania osobných údajov

2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3. Súčasťou objednávkového formulára je aj samotná platobná brána, ktorá uskutočňuje platby kartou. Táto brána je poskytovaná overenou platformou "Stripe". Zákazník berie na vedomie, že pre uskutočnenie a úspešné dokončenie objednávky, bude uvedená suma produktu/služby stiahnutá z jeho bankového konta prostredníctvom karty.

4. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim po zaplatení za službu/produkt kupujúcim. Oznámenie o prijatí objednávky a jej zaplatení je doručené na emailovú adresu kupujúceho. E-mail bude obsahovať informácie o zaplatení obejdnávky a faktúru ako potvrdenie o zaplatení.

5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho (zivaharmony@gmail.com).

6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny služby v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný poskytnúť službu za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Pokiaľ zákazník uvidí pri objednávaní služby sumu, ktorá je zjavne chybne uvedená, môže kontaktovať predávajúceho a oboznámiť ho s chybou v internetovom obchode. Naopak, predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

V. Platba

1. Cenu služby môže kupujúci zaplatiť nasledovne:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho - platba kartou cez internetovú platobnú bránu

  • v prípade, že sa strany (predávajúci a kupujúci) dohodnú na alternatíve prevodu na účet, kupujúci môže uhradiť sumu prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK88 8360 5207 0042 0801 3108 , vedený u mBank

2. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy suma služby bude pripísaná na účet predávajúceho. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad.

3. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Pokiaľ si zakúpite službu online konzultácia cyklu s STM, ktorá je poskytovaná do 48 hodín od potvrdenia prijatia objednávky, máte možnosť ma kontaktovať a objednávku zrušiť do 24 hodín od prijatia objednávky a zrušiť ju. V takom prípade sa Vám vráti plná suma, ktorú ste za službu zaplatili. Po uplynutí stanovenej lehoty 48. hodín, kedy bola služba poskytnutá nie je možné od zmluvy odstúpiť, pretože služba bola už do tohto termínu vykonaná.

2. Na produkty, ako sú webináre a programy sa vzťahujú špeciálne podmienky:

V prípade webmináru/programu ide o úplatný digitálny obsah bez hmotného nosiča, pri ktorom, podľa zákona nemáte vždy právo na odstúpenie od zmluvy.

Nedá sa uplatniť právo odstúpiť od zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ súhlasíte s jeho dodaním pred uplynutím lehoty k odstúpeniu. Webináre/programy sú digitálnym obsahom a pri uzavretí objednávky a odsúhlasení týchto obchodných podmienok súhlasíte s tým, že Vám bude produkt - webinár/program dodaný ihneď po jeho zaplatení a teda ešte v dobe pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Týmto strácate možnosť odstúpiť od zmluvy.

Pri digitálnom obsahu strácate možnosť odstúpiť od zmluvy jeho sprístupnením.

Garancia vrátenia peňazí

- vzťahuje sa na produkty a služby, pri ktorých je to na internetovej stránke výslovne uvedené

- v takom prípade Vám garantujem vrátenie preňazí v hodnote produktu, za ktorý ste zaplatili do 30tich dní odo dňa požiadania o vrátenie peňazí. Peniaze budú kupujúcemu prevedené na jeho bankový účet.

VIII. Vzdanie sa zodpovednosti

1. Všetky služby a produkty v podobe webinárov/programov/konzultácií, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetového obchodu zivaharmony.sk slúžia čisto pre vzdelávacie a informačné účely. Informácie, ktoré sú prostredníctvom tohto internetového obchodu poskytované sú čisto návody a odporúčania. Lektori/poskytovatelia služieb nie sú nijakým spôsobom zodpovední za Váš úspech pri ich aplikácii/využívaní. Nie sú rovnako nijak zodpovední za ich aplikáciu v praxi a za ich úspech v praxi v živote zákazníka. Počas celého trvania poskytovania služby zodpovedáte za svoje jednanie a rozhodovanie ohľadom poskytnutých informácii.

2. Informácie obsiahnuté v produktoch aj službách na tomto internetovom obchode nijakým spôsobom nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť a ich cieľom ani nie je liečiť ani diagnostikovať, iba informovať.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto obchodných podmienok nemý vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tieto obchodné podmienky čítali a v plnom znení s nimi súhlasia.

4. Môže sa stať, že z dôvodu údržby softvéru, alebo online výpadku spôsobeného technickými komplikáciami bude môj web a teda aj internetový obchod na určitú dobu nedostupný a predávajúci si uplatňuje právo na potrebnú dobu internetový obchod deaktivovať za účelom odstránenia technologickej chyby.

5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.4.2023